Git 详细介绍查看、删除、重命名远程分支和tag

Git 详细介绍查看、删除、重命名远程分支和tag

1. 查看远程

分支加上-a参数可以查看远程分支,远程分支会用红色表示出来:

 xiaosi@Qunar:~/code/qtown-score$ git branch -a  FRESH-1606_qscore-20160503 * dev  master  remotes/origin/20151225-qtown-score-FRESH-1236  remotes/origin/2016-2qtscore  remotes/origin/FRESH-1606_qscore-20160503  remotes/origin/HEAD -> origin/master  remotes/origin/dev  remotes/origin/master 

2. 删除远程分支和Tag

2.1 在Git v1.7.0之后

删除远程分支:

 git push origin --delete <branchName> 

删除Tag:

 git push origin --delete tag <tagname>

2.2 在Git v1.7.0之前

删除远程分支(推送一个空分支到远程分支,其实相当于删除远程分支):

 git push origin :<branchName>

删除远程Tag(推送一个空tag到远程tag,其实相当于删除远程tag):

 git tag -d <tagname> git push origin :refs/tags/<tagname>

3. 重命名远程分支

在Git中重命名远程分支,其实就是先删除远程分支,然后重命名本地分支,再重新提交一个远程分支。

 xiaosi@Q:~/code/qt$ git branch -av * dev           8d807de MOD  master           f600e50 code change during build  remotes/origin/HEAD       -> origin/master  remotes/origin/dev        8d807de MOD  remotes/origin/master       f600e50 code change during build 

删除远程分支:

 git push --delete origin dev

重命名本地分支:

 git branch -m dev develop

推送本地分支:

 git push origin develop

感谢阅读,希望能帮助到大家,谢谢大家对本站的支持!

参与评论