linux采用scp命令拷贝文件到本地,拷贝本地文件到远程服务器的方法

如下所示:

拷贝远程服务器的文件到本地:

scp -r -P  端口号   用户名@IP地址:/usr/local/tomcat_airc/webapps/        /tmp/kyj/

拷贝本地文件到远程服务器:

scp -r    /tmp/kyj/sys.war         用户名@IP地址:/usr/local/tomcat_airc/webapps/

以上这篇linux采用scp命令拷贝文件到本地,拷贝本地文件到远程服务器的方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

参与评论